Welkom op de pagina van de groepen 1 en 2

Algemene informatie

Dit jaar zijn juf Demi (ma en di) en juf Yvonne (wo-do-en vrij)  de leerkrachten van groep 1-2a. ; juf Gerda (ma, do en vrij) en juf Mathilda (di-wo) en  de leerkrachten van groep 1-2b en juf Angeliki (ma) en juf Betina (di-wo-do-vrij) van groep 1-2c.

Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 070 385 0739 en via hun mailadressen djanson@deparachute.nlyvdkooij@deparachute.nlgvdhoeven@deparachute.nl mschouten@deparachute.nlapapadopoulou@deparachute.nl en bvenneman@deparachute.nl.

Brengen / Halen

Onze school opent om 8.20 uur de deuren, alle kleuters komen binnen via de eigen klassendeuren aan het schoolplein. U kunt uw kind in de klas brengen. Wij starten precies om 8.30 uur. Wij adviseren, bij kinderen die moeite met afscheid nemen hebben, dit kort te houden. 

Aan het eind van de dag komt de leerkracht met de groep kinderen via de klassendeur naar buiten. Indien uw kind door iemand anders wordt opgehaald, geeft u dit dan door aan de leerkracht.

Kring/ Spelen en Werken

Iedere dag na de inloop beginnen en eindigen we in de kring. We starten met het opnoemen van de namen, de dagen van de week, het activiteitenplan van de dag e.d.

Daarna kunnen verschillende activiteiten aan bod komen zoals:

 • Taalactiviteiten; vertellen, voorlezen van prentenboeken, versjes, taalspelletjes, klassengesprek etc.
 • Rekenactiviteiten; tellen, vergelijken, begrippen, seriëren, meten etc.
 • Muziek; zingen, ritmiek- en luisterspelletjes, muziekinstrumenten enz.
 • Materiaalspelletjes met ontwikkelingsmateriaal
 • Drama- en kringspelletjes
 • Engels
 • ICT
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Creatieve vaardigheden

Al deze activiteiten vinden plaats in zowel de grote kring (met de gehele groep) als in de kleine kring (met een klein groepje kinderen).
Wij werken in alle kleutergroepen met de methode Kleuteruniversiteit. Deze methode werkt met projecten. Het onderwijs en de activiteiten staan grotendeels in het teken van het thema dat die periode centraal staat. Naast Kleuteruniversiteit wordt er gewerkt met  Schatkist 3.

Na de kringactiviteit wordt er met behulp van het kiesbord in de verschillende hoeken of met ontwikkelingsmateriaal uit de kasten gewerkt. Dit ”werken” is of vrije keuze of geleid.
In het eerste geval mogen de kinderen zelf een activiteit kiezen en in het tweede geval bepaalt de leerkracht wat een kind gaat doen.
Bij het werken wordt ook verschil gemaakt tussen oudste en jongste kleuters. Een oudste kleuter krijgt bijvoorbeeld vaker een bepaalde activiteit toegewezen. Dat kan materiaal zijn, dat meer op niveau is of een activiteit waar een opdracht en uitwerking aan vastzit. Er worden dan meer/andere eisen gesteld aan de manier waarop het kind de opdracht uitvoert. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de zelfstandigheid van het kind.
Op maandag is er circuitles. Er wordt dan onder andere schrijfonderwijs, techniek en drama aangeboden.
Op donderdag geven we kringen op niveau. Hierdoor werken we een half uur groepsdoorbrekend. De kleuterklassen zijn ingedeeld op vier verschillende niveau’s. Het kan voorkomen dat uw kind van een andere leerkracht les krijgt. 

Tussendoortje/water

Halverwege de ochtend eten en drinken wij met de kinderen in de kring. Wij drinken alleen water. Kunt u zorgen voor een goed sluitende beker?
De kinderen mogen op dat moment iets gezonds eten. Wij denken hier aan fruit, groente, ontbijtkoek, een boterham e.d. (géén snoep, chocolade en chips).
Wij stimuleren op school het eten van groente en fruit.

Gym en buiten spelen

Voor het bewegen in de grote gymzaal hebben de kinderen gymspullen nodig. Als gymkleding kan er een kort broekje en een t- shirtje of een gympakje worden meegegeven. Gymschoenen voorzien van klittenband of elastiek zijn erg handig voor de kinderen (liever geen veters). De gymspullen blijven in principe op school in de gymbakken. Voor elke vakantie geven wij de kleding mee naar huis om te wassen. Graag de gymtas, de gymkleding en de schoenen voorzien van naam.
De kinderen krijgen één keer op woensdag les van de gymleerkracht.
Daarnaast spelen wij ook regelmatig buiten. Dat doen we ook bij minder goed weer. Dus houdt er rekening mee dat de kinderen een waterdichte jas mee hebben. In beide gevallen staat de ontwikkeling van de motoriek centraal. Daarnaast is er ook sprake van ruimtelijke oriëntatie en sociale vorming.

Letters

In de kleutergroepen hebben we een bijenhotel met letters. Op de letterposter in de groep staan alle letters weergegeven. In het hotel woont Zoem de bij, samen met hem leren we nieuwe letters. Bij ieder thema bieden we 1 of 2 nieuwe letters aan. Zo verzamelen we het hele jaar door nieuwe letters en woorden voor in het hotel. Met het bijenhotel verkennen leerlingen de klank van een bepaalde letter, ze maken kennis met de letter in andere woorden én ze breiden hun woordenschat uit. De letters worden fonetisch uitgesproken: de b spreken we uit als buh, m als mmm, d als duh enz. Dit is, omdat het belangrijk voor kinderen is, de letter te horen, zoals je de letter in een woord hoort. Zo zullen zij veel sneller de letter herkennen in een woord en afzonderlijk. 

Letters schrijven

Kinderen in de kleuterleeftijd spelen veel met taal en daarbij hoort ook de geschreven taal. Als uw kind letters gaat “schrijven” imiteert hij/zij de volwassene. In het begin is dit schrijven een vorm van (na) tekenen. Spelenderwijs leert het kind dat iedere “letter/teken” een andere betekenis heeft. De schrijfwijze van de letters is belangrijk. Wij gebruiken op school de blokletters. Dit sluit goed aan bij de doorgaande lijn naar groep 3. 

Zelfstandig werken

Zelfstandig werken vinden wij heel belangrijk. Onafhankelijk van volwassenen kunnen spelen en een taakje afmaken, is goed voor het zelfvertrouwen van een kind. Tevens geeft dat de leerkracht de gelegenheid extra aandacht te geven aan kinderen die dat nodig hebben. De leerkracht is even ‘niet aanspreekbaar’. Dit visualiseren we door een oranje stoplicht. Er zijn hierover duidelijke afspraken met de kinderen gemaakt n.l.:

 

 • Is het oranje stoplicht zichtbaar dan mag je niet naar de leerkracht toekomen 
 • Zijn er dingen die je niet zelf kan, dan vraag je het aan een ander kind uit de groep. 
 • Lukt het dan nog niet, dan ga je iets anders doen of wacht je even, of in geval van ‘echte’ nood (bijv. een knoop die niemand los kan maken) mag je bij leerkracht komen

Dit alles heeft tot doel om kinderen zelf oplossingen te laten bedenken voor problemen die zij tegen komen. Ook het sociale aspect speelt een rol zoals: hulp vragen van anderen en /of hulp geven aan anderen. De leerkracht houdt alles wel goed in de gaten en grijpt indien nodig in.

Overblijven

Omdat we met een vijf gelijke dagen model werken eten alle kinderen op school. De kinderen dienen zelf eten en drinken(water) mee te nemen. De kinderen eten onder leiding van hun groepsleerkracht.

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, wilt U ons dit dan voor schooltijd telefonisch melden. Dit kan tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer: 070 3850739.

Buitenschoolse opvang(BSO)

Vlietkinderen biedt opvang aan kinderen na schooltijd en in de schoolvakanties. Deze opvang is gehuisvest in ons gebouw. Indien U gebruik wilt maken van de BSO, vragen heeft of uw kinderen wilt inschrijven voor de naschoolse opvang kunt u contact opnemen per mail: klantenservice@vlietkinderen.nl of per telefoon: 070- 3175959.
U kunt natuurlijk ook gerust een keertje komen kijken bij ons op de vestiging dan krijgt u persoonlijk informatie uitgereikt van de desbetreffende pedagogisch medewerkers. 

U kunt ook terecht voor buitenschoolse opvang bij EVA DAK, Fransstraat 16, 2274AX Voorburg. Telefoon:070-3852037

Klassenouders

Elk jaar worden alle groepen binnen de Parachute bijgestaan door klassenouders. Zij mobiliseren bv. bij allerlei activiteiten ouders om mee te helpen in de klas. U moet dan denken aan: feesten, excursies, verkeerslessen, schoonmaak, wandelingen enz.

Verjaardag 
Als de kinderen jarig zijn, mogen zij op school trakteren. Bij voorkeur een gezonde, kleine traktatie. De jarige staat deze dag in het zonnetje en krijgt ook een mooie feesthoed. De jarige mag ook een mooie verjaardagskaart uitkiezen. Op hun verjaardag mag de jarige natuurlijk zijn of haar nieuwe cadeaus laten zien.

Bosos

Om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen, gebruiken wij kleutervolgsysteem Bosos!
We observeren de kinderen dagelijks tijdens het spelen/werken en de andere activiteiten. Dit doen we aan de hand van ontwikkelingslijnen, basiskenmerken en betrokkenheid. Onze observaties noteren we in het systeem.

Tafeltjesavond/Rapportage

De ontwikkelingen en vorderingen van uw kind worden twee maal per jaar op de tafeltjesavond (tien-minuten-gesprek) met u besproken. Voor deze avond ontvangt u een uitnodiging via de Klasbord ouderapp en kunt u zich inschrijven voor een gesprek. Voor een uitgebreider gesprek is het prettig om een aparte afspraak te maken.
De kinderen van groep 2 krijgen twee keer per jaar, in november en maart, een uitdraai van de observatielijst uit het Bosos kleutervolgsysteem.
De kinderen van groep 1 die voor maart 5 jaar zijn geworden, krijgen ook twee keer per jaar, in maart en juni, een uitdraai van de observatielijst uit het Bosos kleutervolgsysteem
De kinderen uit groep 1 die nog niet zolang op school zijn krijgen één keer per jaar een uitdraai van de observatielijst uit het Bosos kleutervolgsysteem. De observatielijsten geven de ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden weer.

Computeren

In de groepen kunnen de kinderen werken met de tablets. Ieder kind heeft zijn eigen account en op hun eigen pagina staan educatieve lesprogramma’s. De kleuters leren spelenderwijs werken met voorbereidend rekenen en taalprogramma’s. De software hiervoor wordt regelmatig bekeken en zo nodig aangepast. De kleuters krijgen ook één keer per twee weken ICT les. Ook wordt er gewerkt met de BeeBots.

Schoolarts/Logopediste
De oudste kleuters worden in de loop van het schooljaar opgeroepen bij de schoolarts. Heeft u zelf vragen of zorgen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD.

Aan onze school is ook een logopediste verbonden. Zij onderzoekt kinderen die 5 jaar zijn op diverse aspecten van de spraaktaalontwikkeling, stemgebruik en mondgedrag. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u een vragenlijst die u invult en kunt inleveren bij de leerkracht(en van uw kind. Deze screening vindt plaats op school. Na afloop van het onderzoek ontvangt U schriftelijk bericht over de bevindingen.

Schoolmaatschappelijk werk

Er is een schoolmaatschappelijk werker aan onze school verbonden. Zij is wekelijks bij ons op school aanwezig.
Voor vragen over opvoeding, de thuissituatie of zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind kunt u bij de schoolmaatschappelijk werkster terecht.

Luizencontrole

Na iedere vakantie controleren de LOL (Let op Luizen)-ouders alle kinderen op hoofdluis.
Controleert u zelf ook alstublieft regelmatig op hoofdluis en wanneer u iets constateert, wilt u ons daar dan van op de hoogte stellen? Wij kunnen dan de juiste maatregelen treffen.

Speelgoedmiddag

Er is op school voldoende ontwikkelingsmateriaal aanwezig, dus wilt u alstublieft geen speelgoed van thuis meegeven. Af en toe een boekje, cd of materiaal dat aansluit bij een project meenemen mag natuurlijk wel. De laatste dag voor elke vakantie mag er speelgoed van thuis meegenomen worden (geen zwaarden, geweren e.d.) Wij raden u aan geen speelgoed mee te geven dat erg kwetsbaar is of uit veel kleine onderdeeltjes bestaat.

Reservekleding

Af en toe plassen de kinderen weleens per ongeluk in hun broek. Wij hebben hiervoor reservekleding op school. Wilt u deze kleding later weer gewassen mee naar school geven? Heeft u thuis nog kleding over, dan houden wij ons aanbevolen. Wij kunnen extra kleding altijd goed gebruiken.

Informatiebrieven/Website

Regelmatig verschijnt de nieuwsbrief met allerhande informatie over de school. U ontvangt de nieuwsbrief via ons digitale communicatiesysteem de “Klasbord ouderapp”.
Daarnaast ontvangt u regelmatig via de klassenouder(s)bericht, informatie en foto's waarin we u op de hoogte houden van de projecten e.d. 

Telefoonnummers

Indien u een nieuw(mobiel) telefoonnummer heeft, wilt u dit dan aan ons doorgeven. Zodat wij u in geval van nood altijd kunnen bereiken!

Uitstapjes

Regelmatig worden er activiteiten/uitstapjes georganiseerd voor de kinderen. Daarbij kunnen wij uw hulp vaak goed gebruiken. Sterker nog sommige activiteiten kunnen zelfs niet zonder voldoende ouderhulp. Wij rekenen op u. 

Wij wensen u en uw kind een hele fijne tijd toe bij ons op school!