Op onze school vinden wij het contact tussen ouders en school van essentieel belang. Ieder kind is gebaat bij een goede samenwerking tussen school en thuis. Ouders en school hebben hetzelfde doel: het kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen in een fijne, veilige leeromgeving. Uw actieve betrokkenheid bij onze school is voor ons van grote waarde. U kunt daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren: 
  • lid van de ouderraad; 
  • lid van de medezeggenschapsraad; 
  • lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
  • klassenouder;
  • hulp bij allerlei activiteiten zoals het ondersteunen van excursies, spelletjes, festiviteiten, verkeerslessen, schoolsporten, creatieve activiteiten, projecten, klussen, leesouders, het onderhoud van het schoolplein etc.

Aan het begin van het schooljaar kunt u door middel van een formulier aangeven met welke activiteiten u ons wilt ondersteunen. 

Onderwijs maak je samen!