Welkom op de pagina van groep 5

Algemene informatie

Dit jaar zijn juf Betina en juf Jennifer de leerkrachten van groep 5.
Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer  070 385 0739 en via het mailadres bvenneman@deparachute.nl en jzuydgeest@deparachute.nl .
Op dinsdag en vrijdag heeft onze klas gym. Op dinsdag is er levensbeschouwelijk vormend onderwijs. 

Schoolregels
Groep 5 komt binnen via de hoofdingang. De deur gaat open om 8.20 uur, de lessen beginnen om 8.30 uur, de leerlingen zijn dan ook in de klas aanwezig.  Wij werken samen met de ouders en de leerlingen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hierover zijn wij dan  ook graag met elkaar in gesprek. In de school hebben wij respect voor elkaar en spreken wij elkaar op de juiste manier aan. In de school zijn wij rustig, er wordt gelopen door de gangen. 

Doelengesprekken

In groep 5 starten wij met doelengesprekken. De leerlingen krijgen een formulier mee naar huis , samen met hun ouders bedenken ze een doel voor de helft van het schooljaar. Op school vullen wij het formulier verder in en tijdens het oudergesprek, met ouders en leerling, bespreken we het doel. Na een half jaar evalueren we het doel met de leerling en stellen we een nieuw doel op.  

Manier van werken

In de klas wordt gewerkt met het zelfstandig werkblokje en het stoplicht. Het blokje heeft een rode stip (ik wil niet gestoord worden), een groene stip (als je hulp nodig hebt, dan kan je een vraag stellen) en een ? (ik heb een vraag voor de meester of juf). 

Verder wordt er lesgegeven met coöperatieve werkvormen en de
teach-technieken. 

Communicatie

Ziekmelden gebeurt via het telefoonnummer 070 385 0739. Ook afspraken bij de dokter en de tandarts worden op tijd gemeld bij de leerkracht, probeer deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijden te plannen. Doelen– en rapportgesprekken worden ingepland via SchoolWapps. 

Huiswerk 
Elke maandag krijgen de leerlingen van groep 5 huiswerk mee naar huis. Dit bestaat vaak uit reken-, taal- of spellingwerk wat die week is behandeld tijdens de les. Na een blok van Engels, aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek volgt er leerhuiswerk en een week later een toets. De leerlingen kunnen op school hulp vragen als ze iets niet snappen. Dit moeten ze dan wel tijdig doen. Daarom is het handig om het huiswerk te verdelen over de week. Het is ook fijn om uw zoon of dochter te begeleiden in het plannen, maken en overhoren van het huiswerk. 

Nieuw in groep 5

Op het rapport van groep 5 komen cijfers te staan. Onder andere voor de vakken rekenen, taal, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.  

Op 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest grotendeels in de klas. Vooraf worden er lootjes getrokken en maak je voor elkaar een surprise en een gedicht. Hulp van ouders wordt hierbij erg gewaardeerd. Te zijner tijd zullen de leerlingen een blad met uitleg meekrijgen.

Presentatie

In groep 5 houden de leerlingen een spreekbeurt. Hier krijgen de kinderen nog verdere informatie over.

Tips voor thuis

Blijf dagelijks lezen met uw zoon of dochter.
In januari van groep 5 wordt verwacht dat de erbij en eraf sommen tot 20 zijn geautomatiseerd. Ook de keersommen van de tafels 1 t/m 10 moeten dan zijn geautomatiseerd.  

  • www.tafeldiploma.nl is een aanrader voor het oefenen van de keersommen. 
  • www.redactiesommen.nl is een aanrader om verhaaltjessommen te oefenen.  
  • www.spellingoefenen,nl is een aanrader om de spellingsregels te oefenen. 

Gezonde school

Op school besteden wij aandacht aan beweging en gezonde voeding. Dit jaar zien wij dat onder andere terug in twee gymlessen per week van onze  vakleerkracht. Bij de tussendoortjes en traktaties vragen wij om na te denken over gezonde alternatieven.

Drama en muziek

Dit jaar  krijgen de leerlingen  muziekles door meester Kees, de afsluiting mét  ouders is op 1 november, uitnodigingen volgen nog. De leerlingen krijgen ook dramalessen van een dramadocent.