De toelatingsprocedure

Sedert 1 augustus 2014 is de regelgeving veranderd als gevolg van de wet op het Passend Onderwijs. De aanmeldingen van kinderen jonger dan 3 jaar worden beschouwd als vooraanmelding.

Om voor toelating in aanmerking te komen dienen ouders een aanmeldingsformulier van onze school volledig in te vullen en op te sturen. U ontvangt hiervan een bevestiging.
Het inleveren c.q. accepteren van dit formulier betekent nog niet automatisch dat het kind ook geplaatst kan worden.

Conform de regeling van het directieberaad Leidschendam-Voorburg krijgen de ouders van aangemelde leerlingen in de eerste week van oktober voorafgaande aan het schooljaar waarin hun kind drie jaar wordt bericht of het kind al dan niet geplaatst kan worden.
Is er nog geen plaats dan kan er gekozen worden voor een wachtlijstplaatsing tot de vierde verjaardag van het kind.

Indien ouders na die datum hun kind op de wachtlijst willen houden, dienen ze dit schriftelijk of per e-mail te melden.

Per categorie geldt de chronologische volgorde van aanmeldingsdatum.Kinderen van wie een broertje of zusje al op onze school geplaatst is, of waarvan één van de ouders een dienstverband heeft bij Panta Rhei,

  • Kinderen van Peuterspeelzaal de (Lucht)Ballon,
  • Kinderen woonachtig in het verzorgingsgebied,
  • Alle overige kinderen woonachtig in de gemeente Leidschendam-Voorburg,
  • Alle overige kinderen.
Bij aanmelding van een leerling die op een andere basisschool staat ingeschreven, geldt dat pas tot plaatsing wordt overgegaan, nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de school waar het kind ingeschreven staat en duidelijk is geworden dat er geen redenen zijn om toelating te weigeren.
Kinderen die van een andere school komen, schrijven wij dus pas in als:
 
  • er overleg heeft plaatsgevonden met de vorige school;
  • het onderwijskundig rapport is opgestuurd;
  • uw kind geen (ernstige) gedragsproblemen vertoont;
  • u akkoord gaat met het schoolreglement.
Voor alle criteria geldt dat de maximale groepsbezetting niet mag worden overschreden. De school bepaalt zelf, mede op grond van de groepssamenstelling, een maximale bezetting per groep.

Aanmeldingsformulier

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.