Aanmeldprocedure basisonderwijs Leidschendam-Voorburg
Vanaf 1 oktober 2019 geldt er een nieuwe aanmeldprocedure.
Met deze nieuwe aanmeldprocedure voldoen we aan de wet- en regelgeving.
Alle scholen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg verbinden zich aan de gemaakte aanmeldprocedure.

Voor-aanmelden: uw kind is tussen de 0 en 3 jaar.
U kunt uw kind voor-aanmelden vanaf het moment dat uw kind geboren is, totdat uw kind 3 jaar wordt. U kunt uw kind op verschillende scholen voor-aanmelden.
Om een goed beeld te krijgen van het aantal kinderen dat wordt aangemeld, vragen wij u om indien mogelijk zo vroeg mogelijk voor- aan te melden.
U kunt hiervoor een voor-aanmeldformulier bij ons ophalen en  invullen of u kunt het voor-aanmeldformulier hier downloaden. U kunt het dan volledig ingevuld en getekend door beide ouders terug sturen naar info@deparachute.nl 

Aanmelden: uw kind is tussen de 3 en 4 jaar.
Vanaf de derde verjaardag van uw kind kunt u uw kind aanmelden.
Om voor toelating in aanmerking te komen dient u een aanmeldformulier volledig ingevuld en door beide ouders ondertekend op te sturen/e-mailen/in te leveren. U ontvangt van ons hiervan een bevestiging.
Het inleveren c.q. accepteren van dit formulier betekent nog niet dat uw kind ook geplaatst kan worden.

Het aantal plaatsen per schooljaar wordt verdeeld over 4 kwartalen.
Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, kan er worden geloot. 
Is er nog geen plaats dan kan er worden gekozen voor een wachtlijstplaatsing tot de 4e verjaardag van uw kind. 
Indien u uw kind na deze datum op de wachtlijst wilt houden, dient u dit schriftelijk of per e-mail te melden.

Aanmeldperiode
Uw kind wordt 3 jaar in de maand: 

U ontvangt bericht over mogelijke plaatsing:
 
 oktober t/m december  begin januari
 januari t/m maart  begin april
 april t/m juni  begin juli
 juli t/m september  begin oktober

Voorrangsregels 
Per aanmeldperiode hanteren wij de volgende voorrangsregels.

 1. Broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school geplaatst zijn.
 2. Kinderen waarvan één van de ouders een dienstverband heeft bij Panta Rhei.
 3. Kinderen woonachtig in het verzorgingsgebied.
 4. Kinderen van Peuterspeelzaal de (Lucht)Ballon.
 5. Kinderen uit de gemeente Leidschendam-Voorburg.
 6. Kinderen van buiten het plaatsingsgebied. Deze groep kinderen krijgt plaats nadat alle aanmeldperiodes zijn gevuld en er geen kinderen meer op de wachtlijst staan.
Aanmelden voor de wachtlijst nadat het kind 3 jaar is geworden is alleen mogelijk voor ouders die net zijn verhuisd en pas later in het verzorgingsgebied van de school zijn gaan wonen.

Van aanmelding naar plaatsing
Aan het einde van de aanmeldperiode waarin uw kind 3 jaar is geworden, ontvangt u van ons bericht of uw kind geplaatst kan worden. Op het formulier dat u van ons ontvangt, kun u aangeven of u gebruik wilt maken van een definitieve plaatsing. Het formulier dient u ondertekend, binnen 2 weken, terug te sturen/e-mailen/in te leveren. 
U dient de andere scholen waar u hebt aangemeld dan af te melden.

Overleg
Nadat het termijn van 2 weken is verstreken komen de scholen bij elkaar. De namen van de kinderen en de geboortedata worden met elkaar vergeleken. Zo kunnen we samen aan zoveel mogelijk aangemelde kinderen een plaats bieden. Ook kunnen we zo bepalen op welke scholen nog plaats is binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Met ouders die 2 of meer plaatsen hebben aangenomen, wordt contact opgenomen. Zij moeten dan een keuze maken.

Intakegesprek
Heeft u een bericht ontvangen dat uw kind op onze school geplaatst kan worden? Dan nodigen wij u en uw kind) ongeveer 2 maanden voor uw kind  vier wordt uit voor een intakegesprek.

Zorgplicht
De zorgplicht geldt voor kinderen die bij ons te horen hebben gekregen dat zij op de plaatsingslijst staan, maar waarvan wij tussen 9 en 12 maanden voor het kind 4 jaar wordt toch besluiten dat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van het kind. De ouders worden hier schriftelijk van op de hoogte gebracht. De termijn van 6 en 4 weken gaat in aan het einde van een aanmeldperiode.
Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.

Tussentijdse aanmeldingen: uw kind is ouder dan 4 jaar.
Bij aanmelding van een leerling die op een andere basisschool staat ingeschreven, geldt dat pas tot plaatsing kan worden overgegaan, nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de school waar het kind ingeschreven staat en duidelijk is geworden dat er geen redenen zijn om toelating te weigeren.
Kinderen die van een andere school komen, schrijven wij dus pas in als:
 • er een persoonlijk gesprek met de ouder(s), verzorger(s) heeft plaatsgevonden;
 • er overleg heeft plaatsgevonden met de vorige school;
 • het onderwijskundig rapport is opgestuurd;
 • de school een passend onderwijsaanbod kan bieden;
 • u akkoord gaat met het schoolreglement.
Voor alle criteria geldt dat de maximale groepsbezetting niet mag worden overschreden. De school bepaalt zelf, mede op grond van de groepssamenstelling, een maximale bezetting per groep.