Welkom op de pagina van groep 8

Algemene informatie

Dit jaar zijn meester Bart (ma-di-) en juf Jennifer (wo-do-vrij) de leerkrachten van groep 8.
Wij zijn te bereiken via het telefoonnummer 070 385 0739 en via het mailadres bvegmond@deparachute.nl  of jzuydgeest@deparachute.nl.
Op maandag en dinsdag heeft onze klas gym. Op woensdag of vrijdag is er levensbeschouwelijk vormend onderwijs.

Schoolregels
Wij werken samen met de ouders en de leerlingen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hierover zijn wij dan ook graag met elkaar in gesprek.
In de school hebben wij respect voor elkaar en spreken wij elkaar op de juiste manier aan. In de school zijn wij rustig, er wordt gelopen door de gangen.

Groep  8

Groep 8 bereidt zich voor op het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat wij van de leerlingen verwachten dat zij het huiswerk maken, vragen erover stellen én het op tijd afhebben. Natuurlijk is het belangrijk dat u als ouder uw kind hierin ondersteunt. Er wordt hard gewerkt in groep 8, dit vraagt ook een bepaalde luister– en werkhouding van de leerlingen. Hier worden de leerlingen dan ook op aangesproken.
Aan het eind van het schooljaar vindt ook het kamp plaats en gaan wij met de klas werken aan de musical.

Manier van werken

In de klas wordt gewerkt met het zelfstandig werkblokje en het stoplicht. Het blokje heeft een rode stip (ik wil niet gestoord worden), een groene stip (als je hulp nodig hebt, dan kan je een vraag stellen) en een ? (ik heb een vraag voor de meester of juf).
Verder wordt er lesgegeven met coöperatieve werkvormen en de
teach-technieken.

Communicatie
Ziekmelden gebeurt via het telefoonnummer 070 385 0739. Doelen– en rapportgesprekken worden ingepland via de Klasbord Ouderapp. U meldt zich zelf daarvoor aan via de unieke koppelcode van uw kind. 

Huiswerk


Het huiswerk staat maandag na 14.00 uur klaar op Junior Einstein. Na een week is het af. Als de leerlingen er niet uitkomen dan komen zij op tijd aan de leerkracht uitleg vragen. Er zit altijd rekenen, spelling en taal in het huiswerk. Als het huiswerk niet af is op maandag, dan blijft de leerling om het van 14.00 tot 14.15 uur te maken. Is het dan niet af, dan komt het bij het huiswerk van de huidige week. Is het huiswerk drie keer te laat of niet ingeleverd? Dan gaat er een brief mee, die u ondertekend mee teruggeeft. Na de vierde keer hebben we een gesprek met u en uw kind. Aan de hand van de doelengesprekken kan er extra of plaatsvervangend huiswerk worden meegegeven.


Leerwerk
In groep 8 wordt een week voor de toets het leerwerk meegegeven. Dit geldt voor de vakken geschiedenis, aard-rijkskunde, natuur/techniek en Engels. Dit komt naast het gewone weekhuiswerk.

Voortgezet onderwijs

Inmiddels worden de doelengesprekken gepland en is de VO-avond op 15 september geweest. Deze data en andere belangrijke data zijn terug te vinden op het blad met ‘Gang van zaken groep 8’.
U heeft na de VO-avond al het blad met ‘Gang van zaken groep 8’ meegekregen, deze zit ook nogmaals toegevoegd aan dit informatieblad.

Voor de kerstvakantie krijgen de kinderen de voorlopige adviezen mee. Hiermee kunt u zich met uw kind na de kerstvakantie gaan oriënteren op middelbare scholen tijdens de open dagen. Eind januari zijn de definitieve advies-gesprekken met u en uw kind waarna de inschrijvingsperiode in februari start.

 

Gezonde school

Op school besteden wij aandacht aan beweging en gezonde voeding. We zien dit onder andere terug in de twee gymlessen per week van onze vakleerkracht. Bij de tussendoortjes en traktaties vragen wij om na te denken over gezonde alternatieven. Op school wordt er alleen water gedronken, de kinderen nemen een bidon van thuis mee.
Om de dag goed te starten is thuis ontbijten, desnoods een klein ontbijt,  belangrijk. Dit komt de concentratie en energie gedurende de dag ten goede.


 

Gang van zaken groep 8 openbare basisschool de Parachute

schooljaar 2022-2023

Ouders

 

September

Week 37

Leerlingen worden door de basisschool aangemeld worden voor de NIO (IQ-test). De ouder(s)/verzorger(s) moeten toestemming geven voor de afname van de NIO.

Week 38

15 september

Informatieavond over het VO en de gang van zaken in groep 8.

Week 40

Doelengesprekken met de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Alle ouder(s)/verzorger(s) ontvangen het formulier “Gang van zaken in groep 8”.

 

Oktober

Week 40

 

Alle leerlingen maken de “Drempeltoets”. Met deze toets wordt gekeken of er leerachterstanden zijn en of een kind in aanmerking komt voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs.

 

November

Week 44 t/m week 4 2021

De school maakt in Onderwijs Transparant (digitaal systeem) een onderwijskundig rapport voor elke leerling t.b.v. het voortgezet onderwijs.

Week 45

3 november

NIO (IQ-test) wordt in de groep afgenomen door de orthopedagogen van Panta Rhei. Zonder toestemming kan de NIO niet worden afgenomen. De groepsleerkracht van de school is hierbij aanwezig.

 

December

Week 50/51

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een concept aanmeldformulier met het voorlopige basisschooladvies en een formulier voorkeurslijst VO-scholen.

 

Januari 2021

Week 1 t/m week 5

4 januari t/m 5 februari

Open dagen VO-scholen. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen kunnen zich oriënteren op scholen en de voorkeurslijst met VO-scholen invullen. Deze voorlopige lijst wordt 5 februari ingeleverd bij de leerkracht van groep 8.

Week 1 t/m week 3

7 januari t/m 22 januari

Leerlingen maken Cito rekenen, spelling, werkwoordspelling, begrijpend lezen en DMT/AVI (M8). Leerlingen met praktijkonderwijs of LWOO moeten extra toetsen maken om hun niveau te bepalen.

Week 4

 

Het definitieve advies voor de groep 8 leerlingen wordt door de school vastgesteld.

Week 4

29 januari

De leerlingen krijgen de uitslag van de NIO, Drempeltoets, CITO en het definitieve advies mee naar huis.

 

 

Februari 2021

Week 5

Vanaf 1 februari

Adviesgesprekken voor alle leerlingen in groep 8. Bij dit gesprek zijn ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen aanwezig.

Het onderwijskundig rapport (OKR) wordt na het adviesgesprek via de mail naar de ouders verstuurd.

Week 5

 

5 februari

De school maakt het OKR en dossier voor leerlingen met een praktijk-,

vmbo-, havo- en vwo-advies definitief.

Aanmeldformulieren met persoonsgebonden nummer en voorkeurslijsten worden uitgereikt aan alle leerlingen.

Week 5 t/m week 7

6 februari t/m 19 februari

Eerste aanmeldingsperiode

Uiterlijk 19 februari aanmeldformulier op de voorkeursschool persoonlijk inleveren.

 

 

Maart 2021

Week 11 t/m week 13

18 maart t/m 29 maart

Plaatsen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, die niet op de school van eerste keuze zijn geplaatst onder begeleiding van het SWVZHW.

Week 13

31 maart vanaf 15.00 uur

Toelatingsbesluit eerste periode. VO-scholen berichten zowel de ouder(s)/verzorger(s) als de basisschool over het toelatingsbesluit.

Indien een leerling niet geplaatst is op één van de scholen naar keuze, start de tweede aanmeldingsperiode.

 

April 2021

Week 14 t/m week 15

6 april t/m 13 april 13.00 uur

Tweede aanmeldingsperiode: er moet een nieuwe voorkeurslijst gemaakt worden. De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen deze op 6 april van de school samen met een lijst van scholen waar nog plek is.

Week 15

15 april

Vanaf 15.00 uur

Toelatingsbesluit tweede periode. VO-scholen berichten zowel de ouder(s)/verzorger(s) als de basisschool over het toelatingsbesluit.

Week 15

17 april, vanaf 10.00 uur

De plaatsen voor de restperiode worden gepubliceerd via de Scholenwijzer.

Week 16

20 en 21 april

Alle leerlingen maken de eindtoets.

Week 16

20 april

Start inschrijving restperiode.

 

Mei 2021

Week 20/21 half mei

De uitslag van de Eindtoets wordt meegegeven. De school heroverweegt de adviezen indien nodig. Herziening basisschooladvies vindt uiterlijk 25 mei plaats.

 

 

Juli 2021

Week 27

7 t/m 9 juli

Kennismakingsdagen op de nieuwe VO-school.