Beste ouders en leerlingen,

Een tijdje geleden heb ik mij voorgesteld en verteld over mijn werk als leerplichtambtenaar en waarom ik mij graag inzet om leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk te helpen. Ik kreeg leuke reacties, maar ook vragen over wat mijn werkzaamheden nu precies zijn en wanneer een leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld. Daarom geef ik hierover graag wat meer uitleg.   

Als leerplichtambtenaar kun je worden ingezet op basisscholen, middelbare scholen en het MBO beroepsonderwijs. Ik ben zelf contactpersoon  voor een aantal basis –en middelbare scholen in Voorburg. Mijn belangrijkste taak als leerplichtambtenaar is het ondersteunen van scholen, leerlingen en ouders als leerlingen zonder geldige reden niet (op tijd) bij de lessen aanwezig zijn of dreigen uit te vallen. Bijvoorbeeld bij spijbelen, langdurige ziekte of als ze buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Ik wijs ouders en leerlingen niet alleen op de regels, maar probeer ook te achterhalen of er achterliggende problemen zijn waardoor leerlingen niet op school zijn. Uit een voorlichting  op maandag 30 sept 2019 op een middelbare school blijkt bijvoorbeeld dat veel tieners pas rond 1:00 uur gaan slapen, hun mobiele telefoon houdt ze tot die tijd bezig,  en dat er veel kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan. Dit zijn dé ingrediënten waarmee motivatie en prestatie dalen.

Ik krijg tevens vragen over wanneer ik word ingeschakeld en wat er gebeurt als leerlingen zonder duidelijke reden niet of niet vaak te laat op school zijn. Ik zal dit  proberen uit te leggen.

Afwezig zonder reden (ongeoorloofd verzuim)
Een school is wettelijk verplicht om een ‘verzuimmelding’ te doen bij de leerplichtambtenaar als blijkt dat door gesprekken en sancties van school geen effect hebben. Een school mag ook al eerder een melding doen, bijvoorbeeld als er zorgen dreigen over de leerling. De melding komt bij de leerplichtambtenaar binnen. Samen met de school, ouders, leerling en eventuele zorgpartners onderzoek ik wat er precies aan de hand is en gaan we op zoek naar een passende oplossing.
Mocht de leerplichtambtenaar er samen met de leerling en ouder niet uitkomen of leerlingen komen ondanks gemaakte afspraken nog steeds niet naar school, dan kan de leerplichtambtenaar de leerling doorverwijzen naar bureau HALT, of een proces-verbaal opmaken, voor de ouder(s).

Ziekte
Er zijn verschillende redenen waarom een school bij ziekte actie moet ondernemen. Een leerling die frequent ziek wordt gemeld en er onderbuik gevoelens ontstaan naar de feitelijke oorzaken, kán reden zijn dat een school een leerling naar een schoolarts stuurt. Een schoolarts kijkt naar de oorzaak en kan hieruit advies uitbrengen naar school en leerplicht, met als doel de leerling weer mee te laten doen in de lessen.
Wordt deze twee keer geweigerd dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en gaat deze een onderzoek instellen.

Verlof buiten de schoolvakanties
Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Slechts in het geval van bijzondere omstandigheden, die buiten de wil van de ouders ligt, kan de school toestemming geven voor maximaal 10 dagen verlof. Als het gaat om een periode langer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.
Als een leerling buiten de schoolvakanties afwezig is voor bijvoorbeeld vakantie of een dagje weg dan doet de school een melding bij de LPA. In de regel wordt dan direct een proces-verbaal opgemaakt en legt het Openbaar Ministerie een geldboete op.

(Dreigende) uitval
Bij (dreigende) uitval van een leerling kan de leerplichtambtenaar altijd betrokken worden zowel door school als door de ouders. Hierbij kan gedacht worden dat leerlingen te vaak worden ziekgemeld, té vaak te laat in de les verschijnen en niet meer gemotiveerd zijn hun opleiding voort te zetten.
Als dan ook de schoolresultaten dalen, wordt in zulke gevallen onderzocht wat er precies aan de hand is en wordt met alle betrokken partijen gezocht naar een oplossing.

Heeft u vragen? 
Er zijn dus allerlei regels, maar het is nooit mijn doel om ouders en leerlingen hier als een ‘politieagent’ op te wijzen. Het liefst willen we zorgen en vragen oplossen voordat er echt problemen ontstaan. Kan ik u daarbij ondersteunen of heeft u vragen? Laat het mij gerust weten! Mail naar avdende@lv.nl of bel naar het algemene nummer van leerplicht Leidschendam-Voorburg: 070-3008333. Ik ben te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Of spreek mij aan op school. Ik ben te herkennen aan mijn blauwe hesje.

Vriendelijke groet, Alex

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Even voorstellen…

Velen hebben mij mogelijk al in en rondom de school gezien of gesproken. Ik ben Alex van den Ende, sinds december 2018 leerplichtambtenaar voor basisscholen en voortgezet onderwijs bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarvoor werkte ik 18 jaar bij de politie in Den Haag en het laatste jaar als inspecteur in Scheveningen. Bij de politie had ik te maken met diverse problematiek rondom jeugdigen en hun ouders/ verzorgers. Problematiek bestond uit baldadig pubergedrag, het stiekem roken van cannabis, plegen van vandalisme en diefstallen maar ook zinloos geweld kwam jammer genoeg voor. Ik ging met beide partijen in gesprek om er achter te komen wat het probleem precies was waarom jeugdigen dit pleegde en om samen te zoeken naar een oplossing waar iedereen tevreden mee was, zodat het in de toekomst niet nog eens voor kwam. Meestal ging mij dat wel goed af en vond ik deze wijze van werken ook plezierig.

Door dit werk hoorde ik helaas vaak dat jeugdigen nog meer problemen kenden binnen hun directe omgeving. Graag had ik hiermee iets willen doen, maar daarvoor was binnen mijn werk geen ruimte. Daarom ging ik graag in op een aanbod om als leerplichtambtenaar verder te gaan.

Als Leerplichtambtenaar zoek ik ook naar de achterliggende oorzaak van problemen. Eigenlijk is dat niet anders dan bij de politie; contact maken met docenten, ouders en leerlingen, eenvoudig door aanwezig, open en eerlijk te zijn naar elkaar en het gesprek samen aan te gaan.

Ik bezoek mijn scholen daarom bijna wekelijks om zo iedereen te leren kennen met als doel een kortere en doeltreffende samenwerking. Al snel werd duidelijk dat te laat op school komen door docenten als lastig werd beschouwd. Drie minuten te laat is tien minuten later starten in een les. Maar wat zij zich niet altijd realiseren, is dat er meestal een reden is dat leerlingen te laat komen. Soms speelt er meer, zoals écht te laat gaan slapen, beinvloed door beeldschermverslaving. Maar helaas ook door ruzie in huis met onderlinge gezinsleden. Tevens komt ook wel eens voor dat een leerling wél op tijd vertrekt van huis maar door afleiding onder weg naar school, te laat komt. Dit wordt dan besproken met ouders en leerling.

Ik help waar ik kan. Ik ga met de leerling in gesprek en informeer zijn of haar ouders, voorzie de ouders en leerlingen van adviezen of bied ik gewoon een luisterend oor. En natuurlijk geef ik de kinderen en ouders natuurlijk een dikke duim omhoog als het daarna goed gaat!

Heeft u nog vragen? Laat het mij gerust weten of spreek mij aan op het schoolplein. Mail naar avdende@lv.nl of bel naar het algemene nummer van leerplicht Leidschendam-Voorburg: 070-3008333.
 Ik ben te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Of spreek mij aan op school. Ik ben te herkennen aan mijn blauwe hesje.
Vriendelijke groet, Alex