Welkom op de pagina van groep 4

Algemene informatie

Dit jaar zijn juf Ingrid (ma t/m wo) en juf Karen (do-vrij) de leerkrachten van groep 4. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 070 385 0739 en via het mailadres ivansanten@deparachute.nl en kmichel@deparachute.nl .
Op dinsdag en donderdag heeft de klas gym.
Op maandag is er levensbeschouwelijk vormend onderwijs. 

Schoolregels 

Groep 4 komt binnen via de hoofdingang. De lessen beginnen om 8.30 uur, de leerlingen zijn dan ook in de klas aanwezig. 
Wij werken samen met de ouders en de leerlingen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hierover zijn wij dan ook graag met elkaar in gesprek. In de school hebben wij respect voor elkaar en spreken wij elkaar op de juiste manier aan. In de school zijn wij rustig, er wordt gelopen door de gangen.
Wij maken gebruik van de methode Kwink. In de loop van het schooljaar ontstaan er kwinkslagen. Dit zijn afspraken die wij op school belangrijk vinden. De methode is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Manier van werken

In de klas wordt gewerkt met het zelfstandig werkblokje en het stoplicht. Het blokje heeft een rode stip (ik wil niet gestoord worden), een groene stip (als je hulp nodig hebt, dan kan je een vraag stellen) en een ? (ik heb een vraag voor de meester of juf).
Verder wordt er lesgegeven met coöperatieve werkvormen en de
teach-technieken.

Communicatie

Ziekmelden gebeurt via het telefoonnummer 070 385 0739. Omgekeerd oudergesprekken– en rapportgesprekken worden ingepland via de Klasbord Ouderapp. U meldt zich zelf daarvoor aan via de unieke koppelcode. 

Lezen
We krijgen een nieuwe technisch/begrijpend leesmethode en gaan daar elke dag in werken.
Leesmeters maken is erg belangrijk. In groep 4 hebben we 2x per dag een stil lees kwartier. Vanuit school wordt ook het thuis lezen erg gestimuleerd. Daarom wil ik u ook herinneren aan de zwerfboekenkast in de gang op school en de mogelijkheid om boeken bij de bibliotheek te lenen. 

Rekenen in groep 4 

In groep 4 worden veel nieuwe rekenonderwerpen aangeboden. De keersommen zijn het meest bekend. Aan het einde van groep 4 wordt verwacht dat de kinderen de tafels 1 tot en met 5 en 10 uit hun hoofd kennen. Naast de keersommen leren de kinderen dit jaar het klokkijken, zowel analoog als digitaal, geldrekenen met euro’s en centen, meten met centimeters en meters, rekenen met inhoud, vragen beantwoorden over de kalender en zoals misschien wel bekend komen ook de redactiesommen aan bod.

Taal in groep 4

Ook taal wordt op een andere manier vormgegeven dan de kinderen van groep 3 gewend zijn. De methode raakt altijd de volgende domeinen: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. De kinderen gaan kennismaken met taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoorden, lidwoorden en bijvoeglijk naamwoorden, voor-zetsels), het alfabet en het alfabetiseren, leestekens, verkleinwoorden, pictogrammen, redekundig ontleden (persoonsvorm, onderwerp), en als laatste de tegenstellingen.

Op het gebied van schrijfvaardigheid leren de kinderen gedichten, persoonlijke verhalen, fantasie verhalen en in-structies te schrijven. Dit wordt tevens ook geoefend door het maken van boekverslagen.
Elk hoofdstuk biedt 36 nieuwe woorden aan. Deze worden door middel van afwisselende activiteiten eigen gemaakt door de kinderen.

Spelling in groep 4 
Bij spelling stimuleren wij de kinderen een stappenplan te volgen, zie afbeelding. Tips voor thuis

Het is van belang dat kinderen thuis ook minimaal tien minuten per dag lezen. Daarnaast biedt het internet veel mogelijkheden om thuis te oefenen met taal en rekenen.

Presentatie 

Dit jaar gaan de kinderen kennismaken met het geven van een presentatie. Halverwege het jaar wordt gestart met het geven van een presentatie met een leestasje.. De kinderen gaan dan aan de hand van voorwerpen en tekeningen een boekpresentatie geven. De kinderen krijgen een voorbeeld presentatie, zodat zij weten wat hen te wachten staat. 


Gezonde school

Op school besteden wij aandacht aan beweging en gezonde voeding. Dit jaar zien wij dat onder andere terug in twee gymlessen per week van onze  vakleerkracht. Bij de tussendoortjes en traktaties vragen wij om na te denken over gezonde alternatieven.
Wij drinken alleen water.


Cultuur, drama en muziek

Dit jaar hebben we meerdere activiteiten wat betreft cultuur. De leerlingen krijgen dit jaar een muziekpresentatie van meester Kees  Hierbij doen ze als afsluiting een optreden voor de kleuterklassen. En we gaan een activiteit doen die wordt georganiseerd door de bibliotheek.