De Parachute in het kort.

Het basisonderwijs verschaft kinderen letterlijk de basis waarop ze verder kunnen bouwen. Het moet kinderen de basiskennis en basisvaardigheden bijbrengen, waardoor ze met succes aan het vervolgonderwijs en de samenleving kunnen deelnemen. De basisvaardigheden houden meer in dan alleen kennis, taal- en rekenvaardigheid. Zelfstandig leren en werken, creativiteit, sociale en emotionele ontplooiing behoren hier ook toe. De keuze voor een basisschool is dan ook voor u een belangrijke keuze.

In onze schoolgids kunt u lezen waar wij voor staan.

Iedereen is van harte welkom op obs De Parachute: Waar ieder kind wordt gekend en gezien!

Activiteitenoverzicht ouders 2021-2022
Schoolgids 2021-2022
Bijlage schoolgids 2021-2022
Samenwerkingsovereenkomst
Ondersteuningsplan De Parachute
School Ondersteuningsprofiel
Schoolveiligheidsplan Parachute 2019-2023
Gedragscode sociale veiligheid
School en echtscheiding 2018
Informatiefolder Panta Rhei
Klachtenregeling
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2018
Pestprotocol de Parachute
Sociaal emotioneel leren en schoolregels De Parachute
Beleid time-out schorsen en verwijderen Panta Rhei
Informatiefolder klachten Panta Rhei